1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky, (ďalej tiež OP) platia pre nákup v internetovom obchode https://borssina.cz! Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Markéta Bilecová, IČO: 06421521, so sídlom Sokolská 3939, 760 01 Zlín (bližšie v sekcii kontakty) a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.

2. Vymedzenie pojmov

a) Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. Kúpna zmluva sa pri nákupe v e-shope uzatvára okamihom odoslania objednávky.
b) Predávajúci / dodávateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. c) Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. d) Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
e) Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je podľa nového zákona vstupujúceho do platnosti 1.1.2014 zároveň aj kúpnou zmluvou a samotná kúpna zmluva je objednávkou teda aj uzavretá. V praxi to znamená, že e-shop musí dodať produkt, ktorý si zákazník objednal. Jedinou výnimkou je vypredanie zásob. Povinnosť potvrdiť objednávku trvá. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4. Predmet kúpnej zmluvy

4.1. Záväzok predávajúceho

Predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

4.2. Záväzok kupujúceho

Kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu.

4.3. Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobcu, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho

4.4. Objednávka

Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára kupujúcim. Kupujúci má možnosť ešte neodoslanú objednávku skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných náležitostí. Po prijatí objednávky prostredníctvom internetového obchodu https://borssina.cz je objednávajúcemu zaslané potvrdenie o prijatí jeho objednávky na e-mail, ktorý uviedol pri zadaní objednávky. Neskôr je zaslané ručne potvrdenie objednávky, ktoré má charakter záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupujúceho, ako je popísané v časti 2. týchto OP (Vymedzenie pojmov). Tovar je možné objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón, katalóg a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške (v závislosti na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa). Miestom doručenia tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Termín dodania produktu je vždy uvedené pri každom produkte, v závislosti od stavu skladu. V prípade nejasností, či potrebu viac informácií sa môžete informovať e-mailom na Borssina@gmail.com alebo telefonicky na čísle +420 732 832 300 (viď sekcia kontakty), pokiaľ to bude v našich silách, budeme sa Vám snažiť vyjsť v ústrety. Ku každej objednávke je vystavená a priložená faktúra/daňový doklad. Kupujúci preberá produkt spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

5. Prepravné podmienky

Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou PPL, Českou poštou alebo je možné si vyzdvihnúť zásielku na určenej pobočke Zásielkovne.

6. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a neposkytujeme ich tretím osobám, ani nebudú využité na reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru a prípadne poskytovateľ úveru, ktorý sa podieľa na vybavení objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

7. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa § 53 ods. 7 Obč.Z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod https://borssina.cz, telefón, email, atď.). Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť toto právo, musí tak urobiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší, odstúpenie je však možné zaslať aj e-mailom na adresu: borssina@gmail.com! Do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je nutné vrátiť tovar.
Tovar sa zasiela na adresu: Dragomar s.r.o., Sokolská 3939, 760 01 Zlín. Všetky lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho podané udalosti, tzn. deň po uzavretí zmluvy a pod.Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o to zodpovedajúcu čiastku. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu.

Tovar je možné tiež vymeniť za iný a uhradená čiastka bude započítaná. Dôjde tak k odstúpeniu od pôvodnej zmluvy a súčasnému uzavretiu novej kúpnej zmluvy. Nie je tým teda dotknuté právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 53, ods. 7 Obč.Z. na novo zakúpený (vymenený) tovar. Predchádzajúci bod týchto OP - 8.4 platí v týchto prípadoch obdobne.
Peniaze za vrátený tovar alebo finančné vyrovnanie za vymenený tovar budú kupujúcemu vrátené do 14-tich dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho na ním udaný bankový účet, iba však v prípade obdržaní vráteného tovaru, prípadne preukázanie jeho odoslania. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo bankového účtu, na ktoré mu budú peniaze prevedené, prípadne návrh iného spôsobu vrátenia peňazí. Predávajúci taktiež zákazníkovi hradí náklady na najlacnejšiu dopravu pri doručení. Poštovné pri vrátení produktu platí kupujúci. Pri doplatku za vymenený tovar kupujúci doplatí rozdiel pri prevzatí zásielky alebo podľa dohovoru bankovým prevodom.
Pri výmene tovaru účtujeme poštovné a balné (viď prepravné podmienky).

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť na základe § 53 ods. 7 Obč.Z. od zmlúv:
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, porušil ak spotrebiteľ ich originálny obal
e) na dodávku novín, periodík a časopisov
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii

8. Zákaznícky servis

Pre informácie o stave objednávky alebo v prípade otázok, pripomienok či sťažností sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť (viď. sekcia kontakty).

9. Záručné a reklamačné podmienky

Všetok tovar, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky k predmetnej reklamácii sa zasiela na adresu: Dragomar s.r.o., Sokolská 3939, 760 01 Zlín.
Na všetok tovar je poskytovaná záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná lehota je 24 mesiacov, ak nie je výrobcom uvedená lehota dlhšia. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je výrobcom poskytnutá záruka dlhšia. a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez vád a že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Na uplatnenie reklamácie by mal kupujúci predložiť kópiu faktúry a originál záručného listu, prípadne preukázať existenciu kúpnej zmluvy iným vhodným spôsobom. Záruku nie je možné uplatniť v prípadoch, keď tovar bol poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neboli dodržané podmienky používania určené výrobcom.
Pre zahájenie reklamácie je potrebné nahlásiť reklamačnú udalosť. Reklamačná udalosť by mala byť priložená písomne ​​k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu kamennej predajne, (viac v sekcii kontakty).
Vždy je potrebné písomné vyhotovenie protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.
O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
Spotrebiteľ má právo na úhradu všetkých nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
Záručná a reklamačná lehota na uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov od dátumu zakúpenie.
Záruka sa vzťahuje na vady , ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku opotrebenia spôsobeného obvyklým užívaním /viď. .136/2002 Zz § 619 ods.2 / ako sú napr. poškriabanie, oder, a pod. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným a neodborným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácia zaniká.
Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tieto reklamačné podmienky, inak sa práva plynúce zo zodpovednosti za vady riadia uzavretou zmluvou a obchodným zákoníkom.

10. Ceny

Všetky ceny sú konečné a vždy uvádzané vrátane 21% DPH. Ak podlieha tovar recyklačnému poplatku, je už poplatok zahrnutý v cene výrobku. E-shop Borssina (https://borssina.cz), prevádzkujúci Markéta Bilecová si vyhradzuje právo na zmenu cien. Ak sa zvýši cena objednávky, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad, na túto možnosť bude kupujúci v týchto prípadoch vopred upozornený.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. januára 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti nového Občianskeho zákonníka 2014-2015.

close Nákupný košík

Registrovať sa

Nová registrácia

Už máte účet?
Prihlásiť sa - Resetovať heslo